همکاری با تی‌نوش

چه چیزی ارزشمندتر از زمان وجود دارد؟ آیا به آزادی زمان رسیده‌اید؟
آزادی مالی چطور، آیا آزادی مالی را تجربه کرده‌اید؟

شکل روبه‌رو چهار ربع نقدینگی است.
هر کدام از ما حداقل در یکی از این ۴ ربع نقدینگی قرار داریم و هر یک از این ربع‌ها نشان می‌دهد که پول ما ازکجا می‌آید.
تی نوش برای کسانی است که آماده آموزش دیدن عملی برای جهش از ربعی به ربع دیگر و تجربه شغل پر درآمد و بدون سرمایه اولیه هستند.

Illustration

برای اطلاع از شرایط کاری و آموزشی، با توجه به محدودیت ظرفیت، فرم درخواست زیر را پر کنید.